Ustalenie majątku dłużnika to jeden z etapów procedury windykacyjnej. Dzięki temu można realnie określić wartość majątku podmiotu gospodarczego lub osoby prywatnej zalegającej z płatnością, a także zestawić to z wysokością przeterminowanych wierzytelności. Sprawdź, na czym polega ustalenie majątku dłużnika i jakie metody w tym celu są wykorzystywane. To niezwykle przydatna wiedza w czasie, gdy problem z dłużnikami w Polsce ma coraz więcej firm.

Czym jest ustalenie i wyjawienie majątku dłużnika?

To proces, który polega na wyjawieniu rzeczywistego majątku dłużnika. Posiadanie takich informacji przez wierzyciela pozwala na oszacowanie, na ile dany dłużnik jest wypłacalny oraz z jakiego mienia można egzekwować komorniczo spłatę zadłużenia. Pod tym kątem wyjawienie majątku dłużnika jest niezwykle przydatnym mechanizmem w całym procesie.

Wyjawienie majątku dłużnika na drodze sądowej

Jeżeli inne sposoby zawiodą, to jedynym rozwiązaniem może być ustalenie majątku dłużnika na drodze sądowej. Wówczas we właściwym sądzie zakłada się sprawę o wyjawienie majątku. W tym celu niezbędne jest wypełnienie dedykowanego formularza, który zawiera: dane dłużnika, wierzyciela, komornika obsługującego sprawę, wysokość długu oraz informacje potwierdzające trudności z przeprowadzeniem skutecznej windykacji i egzekucji długu. Opłata za złożenie poprawnie wypełnionego wniosku to 40 złotych. Następnie dłużnik zostaje wezwany do wyjawienia majątku, a unikanie spełnienia tego obowiązku lub poświadczenie informacji niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialnością karną.

Metody ustalenia majątku dłużnika we własnym zakresie

Zanim dojdzie do sprawy sądowej, warto wypróbować inne sposoby na ustalenie majątku dłużnika. Można to robić we własnym zakresie lub za pośrednictwem profesjonalnych firm, które specjalizują w pozyskiwaniu takich danych. Poniżej przedstawiamy wybrane sposoby, które mogą okazać się pomocne w całym procesie.

Pozyskanie historii operacji finansowych

Na wniosek wierzyciela organ egzekucyjny może zwrócić się do Urzędu Skarbowego z prośbą o przedstawienie historii operacji finansowych dłużnika. Dane tego typu są pomoce w ustalaniu majątku dłużnika oraz wskazują na to, jakie zmiany zachodziły w ostatnim czasie. Pozwoli to na oszacowanie tego, czy podmiot lub osoba prywatna są wypłacalni.

Analiza rejestrów i ewidencji

Kolejnym sposobem jest analiza ewidencji gruntów i budynków, gdzie można zapoznać się ze stanem posiadania nieruchomości przez dłużnika. Rejestry prowadzone są przez starostwa powiatowe i można w nich znaleźć informacje zarówno na temat obecnych, jak i byłych właścicieli nieruchomości. W ten sposób można zweryfikować aktualny stan posiadania osoby zalegającej z zapłatą należności oraz historyczne zakupy i sprzedaży. Ponadto organy egzekucyjne i wierzyciele mają dostęp do innych przydatnych rejestrów, w tym m.in. do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych czy też Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. To również ułatwia ustalenie majątku dłużnika.

Powszechnie dostępne informacje – wykorzystaj je, by ustalić majątek dłużnika

Wskazane powyżej sposoby dotyczą uprawnień organu egzekucyjnego lub założenia sprawy sądowej. Są również powszechnie dostępne informacje, które mogą być pomocne w ustalaniu majątku dłużnika. O ile we wcześniejszych sytuacjach wierzyciel musi wykazać interes prawny, aby otrzymać dane, tak w przypadku powszechnie dostępnych informacji taki obowiązek nie zachodzi.

Krajowy Rejestr Sądowy

Jedną z przydatnych baz jest Krajowy Rejestr Sądowy. Zgodnie z obowiązującym prawem podmioty wpisane do KRS-u muszą co roku składać sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej. Dzięki temu wierzyciel może zweryfikować historię sprawozdań rok do roku i sprawdzić, czy dłużnik jest wypłacalny, czy jednak jego sytuacja ekonomiczna pozostawia wiele odo życzenia. Informacje zawarte w KRS-ie wskazują również na to, czy dłużnik wciąż jest współwłaścicielem danej firmy lub posiadaczem udziałów w spółce, czy zbył je, aby nie odpowiadać tym majątkiem i działać na szkodę wierzyciela.

Przeglądarka elektronicznych ksiąg wieczystych

Kolejnym ze sposobów, z którego może skorzystać każdy, jest analiza danych z elektronicznych ksiąg wieczystych. Jeżeli wierzycielowi uda się uzyskać numery ksiąg wieczystych nieruchomości będących własnością dłużnika, to można sprawdzić ich status, a także historię. Informacje te są powszechnie dostępne.

Skorzystaj ze wsparcia profesjonalnej firmy

Sprawne ustalenie majątku dłużnika pozwala na oszacowanie jego wypłacalności, a także na przygotowanie odpowiedniej strategii skutecznej windykacji. Pozyskane dane mogą być pomocne w procesie z powództwa pauliańskiego i ściągania przeterminowanych należności. Warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy windykacyjnej, która posiada niezbędne doświadczenie, wiedzę i przygotowanie do takiego działania. Specjaliści znają mechanizmy i narzędzia, dzięki którym można skrócić czas windykacji, a także wymóc na dłużniku podanie faktycznego stanu posiadanego majątku. Na podstawie tych danych ustala się strategię działania i wykonuje kolejne kroki, których celem jest odzyskanie wierzytelności.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem. Pomożemy Ci w całym procesie windykacji, w tym również w trafnym ustaleniu majątku dłużnika. W ramach wywiadu możemy pozyskać informacje na temat wysokości jego zobowiązań, co pozwoli realnie ocenić szansę na odzyskanie długu. W ramach wywiadu gospodarczego możemy też pozyskać szereg informacji o konkretnym podmiocie. Informacje na temat wyników finansowych, prowadzonych działalnościach, spółkach, ewentualnych zadłużeniach, kredytach i pożyczkach i innych faktach na temat kontrahenta, które pomogą Ci podjąć trafne decyzje biznesowe.