Regulamin świadczenia

https://www.straetus.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotowy regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://www.straetus.pl, która prowadzona jest przez Straetus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (Wilanów), adres: ul. Królowej Marysieńki 90, 02 – 954 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000679627, NIP: 951-243-85-95, REGON: 367336885.
 2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Dostęp do Serwisu internetowego jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki Użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z niniejszego Serwisu, to koszt połączenia internetowego z Serwerem, który zależny jest od czasu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u operatora sieci, z której korzysta Użytkownik. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu: 22 382 12 14 (opłata wg taryfy operatora) oraz drogą elektroniczną na adres: info@straetus.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy.

2. Definicje pojęć

Usługobiorca– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługodawca/Spółka– Straetus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (Wilanów), adres: ul. Królowej Marysieńki 90, 02 – 954 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000679627, NIP: 951-243-85-95, REGON: 367336885, kapitał zakładowy 25 000,00 zł (opłacony w całości), adres poczty elektronicznej: info@straetus.plnumer telefonu: 22 382 12 14 (opłata wg taryfy operatora).

3. Usługi, Warunki świadczone drogą elektroniczną

 1. Strona umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat działalności Usługodawcy oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Użytkownicy mają możliwość kontaktu z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce „Kontakt”.
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiemkorzystania z usług niniejszej strony internetowej jest:
  a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego,
  b) aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  c) aktywne konto poczty elektronicznej,
  d) system operacyjny Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, Android,
  e) najnowsza dostępna wersja przeglądarki internetowej Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera,
  f) włączona obsługa apletu JavaScript, Flash Player, plików Cookies,
  g) minimalna rozdzielczość ekranu: 640 x 400 pikseli lub wyższa.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać z zasobów niniejszej strony internetowej, zgodnie z jej przeznaczeniem, zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Usługobiorca winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych, oraz zapór sieciowych – firewall.
 5. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików Cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z niniejszej strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają działania plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.
 6. Dane przesyłane przy użyciu formularza kontaktowego w ramach niniejszej strony są chronione poprzez zastosowanie protokołu Secure Socket Layer (SSL).

4. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszej strony internetowej można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: info@straetus.pl, telefoniczniepod numerem 22 382 12 14 oraz korespondencyjnie na adres:Straetus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (Wilanów), adres: ul. Królowej Marysieńki 90, 02 – 954 Warszawa.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).
 3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

5. Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Straetus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (Wilanów), adres: ul. Królowej Marysieńki 90, 02 – 954 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000679627, NIP: 951-243-85-95, REGON: 367336885.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez niniejszą stronę internetową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
 3. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe osób, które korzystają z formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla prowadzonej korespondencji.
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych dla celu prowadzenia korespondencji mailowej z osobami fizycznymi jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, miasto. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 6. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Straetus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres siedziby Straetus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Królowej Marysieńki 90, 02 – 954 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@straetus.pl

 6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Usługodawcy.
 2. Treści zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 maj 2018 r.