Straetus jest wierzycielem na podstawie powierniczego przelewu wierzytelności dokonanego przez CITY PARKING GROUP S.A (CPG)

Jest to zlecenie windykacji należności, z przeniesieniem na Straetus praw przysługujących wierzycielowi. Tym samym, Straetus ma prawa do prowadzenia działań windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych we własnym imieniu.

oplaty-parkingowe

Z jakiego tytułu jest naliczona opłata parkingowa?

Wjazd na teren parkingu zarządzanego przez City Parking Group S.A., a następnie zajęcie miejsca parkingowe jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu obowiązującego wszystkich użytkowników parkingu. Informacja o treści regulaminu w zakresie wysokości opłat parkingowych, a także opłaty z tytułu niedokonania opłaty parkingowej (tzw. opłata dodatkowa) znajduje się w widocznym miejscu na terenie parkingu. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, użytkownik parkingu jest zobowiązany, bezpośrednio po wjeździe na teren Parkingu i zajęciu miejsca parkingowego do uiszczenia w parkomacie znajdującym się na Parkingu stosownej opłaty parkingowej, pobrania biletu w parkomacie, a następnie do umieszczenia biletu parkingowego za przednią szybą wewnątrz pojazdu.

oplaty-parkingowe-1

Czy mogę się jeszcze odwołać od opłaty parkingowej?

Informacja o procedurze reklamacyjnej znajduje się na zawiadomieniu o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu parkingowego, które każdorazowo w przypadku stwierdzenia przez służby parkingu niedokonania opłaty parkingowej jest pozostawiane za przednią wycieraczką pojazdu. W zawiadomieniu wskazano adres strony internetowej za pośrednictwem której można złożyć reklamację, a także adres, na jaki należy przesłać reklamację za pośrednictwem zwykłej poczty. Czas na złożenie reklamacji to 14 dni od daty zawiadomienia. Na obecnym etapie nie ma już możliwości złożenia reklamacji.

Jaki jest termin przedawnienia opłat parkingowych?

Roszczenie o zapłatę opłat parkingowych jako roszczenie o zapłatę świadczenia okresowego przedawnia się po 3 latach, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Podstawa prawna: art. 118 kodeksu cywilnego. Przykładowo: stwierdzenia naruszenia regulaminu parkingu polegającego na niedokonaniu opłaty parkingowej : 01.07.2019 r., termin przedawnienia upływa w dniu 31.12. 2022 r.

oplaty-parkingowe-2
oplaty-parkingowe-3

Co się stanie jeśli nie zapłacę kwoty z wezwania do zapłaty?

Zgodnie art. 187 § 1 pkt. 3) kodeksu postępowania cywilnego podmiot zamierzający skierować sprawę na drogę postepowania sądowego jest zobowiązany wykazać, iż uprzednio podjął próbę pozasądowego rozwiązania sporu. Taką role pełni wysłane wezwanie do zapłaty. Niedokonanie płatności w kwocie i terminie wynikającym z wezwania spowoduje skierowanie sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego i w przypadku uwzględnienia powództwa obowiązek poniesienia dodatkowych kosztów w postaci opłaty sądowej od pozwu oraz kosztów zastępstwa prawnego przez działającego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika

Na jaki rachunek bankowy należy opłacić mandat?

Wpłat dokonuje się na indywidualny rachunek podany na wezwaniu do zapłaty. Rachunek należy do Straetus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Na podstawie numeru rachunku wpłata zostanie automatycznie przyporządkowana do odpowiedniej opłaty parkingowej

oplaty-parkingowe-4

Porozmawiaj z nami