Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Straetus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., (zwana dalej „Administratorem). Administrator danych zapewnia, iż chroni dane osobowe, które zbiera poprzez stronę internetową https://www.straetus.pl

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności a w razie wątpliwości wyślij wiadomość e-mail na adres info@straetus.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 22 382 12 14. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Straetus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (Wilanów), adres: ul. Królowej Marysieńki 90, 02 – 954 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000679627, NIP: 951-243-85-95, REGON: 367336885.

Administrator danych przetwarzane dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę internetową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Bezpieczeństwo danych

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator danych stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

  • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
  • rzetelnie i uczciwie (zasada rzetelności),
  • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  • w konkretnych celach, dane nie są zbierane „na zapas”,
  • nie więcej niż potrzeba (adekwatność),
  • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),
  • nie dłużej niż potrzeba (czasowość),
  • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

Administrator danych przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które korzystają z formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane pytanie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych dla celu prowadzenia korespondencji mailowej z osobami fizycznymi jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, miasto. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Straetus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres siedziby Straetus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Królowej Marysieńki 90, 02 – 954 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@straetus.pl