Świadczenia pieniężne ulegają przedawnieniu. W przypadku roszczeń związanych z działalnością gospodarczą ogólny termin przedawnienia wynosi 3 lata. Warto jednak upewnić się, jaką umowę dokumentuje wystawiona przez nas faktura. W przypadku niektórych umów terminy te są krótsze – np. dotyczy to umowy sprzedaży czy umowy o dzieło; roszczenia związane z tym stosunkiem prawnym przedawniają się już po upływie dwóch lat.

Przedawnione roszczenie – czy można je odzyskać?

Przedawnienie jest instytucją, która pozwala dłużnikowi uchylić się od obowiązku zapłaty, jeżeli od daty wymagalności upłynął już pewien czas, określany terminem przedawnienia. Windykacja należności tego typu jest utrudniona, ale nie niemożliwa. Odzyskiwanie należności przedawnionych można oprzeć o tzw. windykację miękką, czyli skontaktować się z dłużnikiem i uzmysłowić mu, że nie zapłacił faktury czy też wysłać do niego wezwanie do zapłaty. Jeżeli wskutek takich działań dłużnik dobrowolnie ureguluje zaległą należność, to nie będzie mógł domagać się jej zwrotu, mimo że była ona przedawniona. Zgodnie z art. 411 pkt 3) Kodeksu cywilnego nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli świadczenie to zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu. Należności z przedawnionych faktur mogą zatem zostać odzyskane, o ile dłużnik zapłaci je dobrowolnie, np. wskutek wysyłanych do niego wezwań do zapłaty czy ponagleń.

Przedawnione roszczenie – dochodzenie w sądzie

Zgodnie z art. 117 §  21 Kodeksu cywilnego nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli upłynął już termin przedawnienia. W związku z powyższym w przypadku skierowania pozwu sąd z urzędu bada, czy roszczenie nie jest przedawnione, a w przypadku uznania, że termin przedawnienia już upłynął, powództwo jest oddalane. Nieco inaczej wygląda to w przypadku pozwanych przedsiębiorców. Muszą oni wykazać się większą starannością i podnieść przed sądem, że dochodzone roszczenie jest już przedawnione. Jeżeli jednak tego typu zarzut nie zostanie podniesiony, sąd może zasądzić nawet przedawnioną należność, którą następnie będzie mógł wyegzekwować komornik.

Jak widać, przedawnienie roszczenia nie oznacza, że nie ma już żadnego sposobu na jego odzyskanie. W każdym przypadku podjęcie działań w celu skłonienia dłużnika do zapłaty może przynieść zamierzony skutek.