W procesie windykacyjnym często następuje uznanie długu. Jest to oświadczenie woli składane przez dłużnika, które może okazać się nieocenionym wsparciem dla wierzyciela w procesie odzyskiwania przeterminowanych należności. Czym dokładnie jest uznanie długu oraz jakie konsekwencje powoduje?

Czym jest uznanie długu?

Jak sama nazwa wskazuje, uznanie długu to oświadczenie woli dłużnika, który tym samym potwierdza posiadanie zadłużenia wobec wierzyciela. Takie oświadczenie wskazuje na to, że osoba lub podmiot zadłużony jest świadoma swojej obecnej sytuacji. Jednocześnie uznanie długu nie jest jednoznaczne z tym, że dana osoba zobowiązuje się do zwrotu środków wierzycielowi. Oświadczenie może mieć formę bezpośrednią lub pośrednią.

Właściwe a niewłaściwe uznanie długu

Właściwe uznanie długu to forma bezpośredniego oświadczenia, która często przybiera formę pisemną. To cenny dokument z punktu widzenia wierzyciela. Ułatwia i przyspiesza prowadzone postępowanie sądowe. W tym wypadku dłużnik nawiązuje relację ze swoim wierzycielem i w ten sposób potwierdza to, że w relacji tej występują przeterminowane należności. W procesie sądowym za właściwe uznanie długu uznaje się oświadczenie osoby pozwanej o uznaniu powództwa.

Istnieje również niewłaściwe uznanie długu, które ma charakter pośredni. Występuje wtedy, gdy zadłużona osoba komunikuje na zewnątrz o swoim zadłużeniu, aby informacja ta dotarła do wierzyciela, jednak nie robi tego w sposób bezpośredni i dosłowny. Pośrednie uznanie długu występuje również wtedy, gdy dłużnik zwraca się bezpośrednio do wierzyciela z prośbą o częściowe umorzenie zaległych płatności.

Uznanie długu a konsekwencje dla wierzyciela

Niezależnie od formy uznania długu, jest to niezwykle cenna informacja dla wierzyciela, która powoduje określone skutki. Przede wszystkim zarówno uznanie bezpośrednie, jak i pośrednie powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia. Dzięki temu zwiększa się szanse na przeprowadzenie skutecznego procesu windykacji w ramach obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli nie uda się uzyskać uznania długu, to istnieje realne ryzyko jego przedawnienia. Wówczas wierzyciel może stracić szansę na odzyskanie swoich środków. Dotyczy to zarówno relacji pomiędzy przedsiębiorcami, jak i przedsiębiorcami i konsumentami. Uznanie długu można wielokrotnie wykorzystywać do przerwania biegu terminu przedawnienia. To ważne, ponieważ w polskim sądownictwie procesy potrafią ciągnąć się latami.

Uznanie długu a konsekwencje dla dłużnika

Jeszcze większe konsekwencje uznanie długu ma dla dłużnika. Jeżeli do niego dojdzie, to automatycznie stanowi ono podstawę do zasądzenia prawidłowości całego dochodzonego roszczenia przez wierzyciela. Jednocześnie dłużnik jest pozbawiany dalszych zarzutów. Ponadto uznanie długu przekłada się na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, co jest jedną z desek ratunkowych dla dłużnika. Właśnie dlatego wierzyciele powinni odpowiednio podejść do procesu windykacji i już na początkowym jej etapie postarać się o uzyskanie uznania długu. Można zrobić to we własnym zakresie lub z pomocą profesjonalnej firmy windykacyjnej.

Jak uzyskać uznanie długu od dłużnika?

Wbrew pozorom uzyskanie uznania długu od dłużnika nie należy do najprostszych czynności. Wielu świadomych dłużników celowo unika jakichkolwiek podstaw do tego, aby można było bezpośrednio lub pośrednio potwierdzić uznanie zadłużenia. Nieocenionym wsparciem w tym procesie okazują się profesjonalni windykatorzy. Wśród stosowanych technik wymienia się m.in.:

  • dokumenty z propozycją odroczenia terminu płatności;
  • propozycje ugody;
  • prośby o potwierdzenie salda zadłużenia;
  • i inne.

Każda odpowiedź na tego typu korespondencję uznawana jest za uznanie długu przez dłużnika. Czasami potrzeba wielu prób, aby ostatecznie do tego doszło. Ze względu na złożoność procesu, warto postawić na wsparcie osób, które na co dzień zajmują się windykacją. Pozwoli to na realną oszczędność czasu oraz zminimalizuje ryzyko eskalacji konfliktu na linii wierzyciel-dłużnik.

Uznanie długu w postępowaniu dowodowym

Uznanie długu jest bardzo ważnym elementem w postępowaniu dowodowym prowadzonym przeciw dłużnikowi. Jeżeli go nie ma, to decyzja o uznaniu długu należy do sędziego, który kieruje się wewnętrznymi przekonaniami, a także zebranymi dowodami. Im jest ich więcej, tym lepiej. Zgodnie z procedurą cywilną, trudno jednoznacznie orzec, co jest, a co nie jest dowodem w tego typu sprawie. W celu zwiększenia swoich szans na uzyskanie uznania długu i przerwania biegu przedawnienia wszelką korespondencję z dłużnikiem należy prowadzić w formie pisemnej. To zarówno korespondencja listowna, SMS, jak i za pośrednictwem komunikatorów.

Odzyskuj wierzytelności z Straetus

Jeżeli borykasz się z przeterminowanymi należnościami swoich dłużników, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem. Jako Strateus jesteśmy profesjonalistami w prowadzeniu skutecznej windykacji. Pomożemy Ci zarówno w uzyskaniu uznania długu przez dłużnika, jak i w odzyskaniu środków. Zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem.