Windykacja z prawnego punktu widzenia

Windykacja jest to zbiór czynności prawnych, które mają na celu doprowadzenie dłużnika do spłacenia wierzytelności, które zaciągnął wobec wierzyciela. Wyróżniamy dwie formy windykacji: polubowną i sądową. Polubowna to nic innego jak monitorowanie dłużnika i negocjowanie z nim rozwiązań prowadzących do wyrównania zobowiązań finansowych. W przypadku braku sukcesu windykacji polubownej, najczęściej prowadzonej przez samego wierzyciela lub – na jego zlecenie – firmę windykacyjną, następuje faza windykacji sądowej. Windykacja sądowa prowadzi do uzyskania wyroku zapłaty lub nakazu zapłaty, a jeżeli doprowadzi on do klauzuli wykonalności, staje się wówczas tytułem wykonawczym prowadzącym do finalnej egzekucji komorniczej.

Etapy windykacji przed procesem sądowym 

Początkową fazą powstania problemu z windykacją należności jest po prostu zobowiązanie finansowe, które nie uległo uiszczeniu. Przykładem takiej sytuacji jest niezapłacona faktura. Po stwierdzeniu powstania zobowiązania następuje windykacja polubowna, czyli próba odzyskania zobowiązań finansowych od dłużnika. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków polubownych, których dokumentację warto zgromadzić i przedstawić ją następnie w sądzie, następuje etap windykacji sądowej.

Windykacja sądowa – jak wygląda w praktyce?

Celem postępowania sądowego jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego stanowiącego podstawę do odzyskania długu. Postępowanie klauzulowe odbywa się na wniosek wierzyciela lub z urzędu i jego celem jest uzyskanie klauzuli wykonalności, czyli orzeczenia lub nakazu sądowego potwierdzającego ostatecznie konieczność wypłaty zobowiązań. Klauzula wykonalności jest konieczna do orzeczenia wszczęcia egzekucji komorniczej. Następnym etapem windykacji sądowej jest już postępowanie komornicze finalizowane egzekucją komorniczą. W ramach egzekucji komorniczej sąd może zająć dłużnikowi część wynagrodzenia za pracę, pozostawiając jedynie minimum socjalne lub orzec o egzekucji środków finansowych (na przykład zajęcie aktywów na koncie) lub zająć środki trwałe, takie jak nieruchomości lub maszyny produkcyjne. Egzekucja komornicza jest ostatnim etapem windykacji sądowej.