Podstawową działalnością firm windykacyjnych jest pomoc wierzycielom w odzyskaniu należnym im pieniędzy od dłużnika. Firmy windykacyjne nie działają jednak jak komornik, na drodze przymusu egzekucyjnego. Głównym celem działalności firmy windykacyjnej jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia, przez doprowadzenie wezwania do spłat, negocjowania ustaleniem satysfakcjonującego obie strony harmonogramu spłaty zadłużenia, czy doprowadzenia do ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Pod względem prawnym firma windykacyjna działa jako podmioty gospodarczy, reprezentując swojego klienta, a wiec nie ma od niego większych uprawnień. Firma windykacyjna może działać również, we własnym imieniu jako wierzyciel, jeśli pomiędzy zlecającym odzyskanie długu a daną firmą doszło do cesji wierzytelności.

Działania jakie może podejmować firma windykacyjna

Firma windykacyjna nie posiada możliwości postępowania, takich jakie prawnie przysługują komornikowi. Firma windykacyjna musi działać w zakresie obowiązującego prawa. Wszelkie próby zajęcia majątku, wpisywania dłużnika na „czarne listy”, domagania się wyjawienia majątku, nachodzenia oraz uporczywego nękania dłużnika, czy zastraszania, są niezgodne z prawem. Swoimi działaniami może jedynie doprowadzić do polubownego wypracowania spłaty należności przez dłużnika. W toku swoich działań windykator weryfikuje wierzytelność oraz kontaktuje się z dłużnikiem, wzywając go do spłaty długu. Jeśli windykatorowi nie uda się dojść do porozumienia z dłużnikiem, może on skierować do sądu pozew, a gdy otrzyma tytuł wykonawczy skierować do komornika wniosek egzekucyjny.