W każdym przedsiębiorstwie zdarzają się sytuacje, w których kontrahent zalega z płatnościami. Problem pojawia się w momencie, kiedy zadłużenie systematycznie rośnie, a klient w dalszym ciągu nie reguluje zobowiązań. Polskie prawo przewiduje w takich sytuacjach możliwość sprzedania wierzytelności. Na czym polega taki proces i kiedy jest on najbardziej opłacalny?

Na czym polega sprzedaż wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności definiowana jest jako przeniesienie prawa do konkretnej wierzytelności z jednego podmiotu na drugi. Przekazany dług musi mieć potwierdzenie w postaci faktury, umowy, weksla lub innej formie.

Sprzedaż wierzytelności nazywana jest cesją, a reguluje ją pod względem prawnym art. 509 i nast. kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Cedent na podstawie umowy przekazuje dług cesjonariuszowi. Należy zaznaczyć, że sprzedaży podlega nie tylko sama wierzytelność, ale również wszelkie prawa z nią związane.

Kiedy sprzedaż wierzytelności jest najbardziej opłacalna?

Sprzedać można każdą wierzytelność, która uległa przeterminowaniu. Decyzję podejmuje dobrowolnie sam przedsiębiorca. Opłacalność sprzedaży długu zależy zawsze przede wszystkim od indywidualnej sytuacji ­– nawet najbardziej uczciwi i lojalni kontrahenci mogą mieć chwilowe problemy finansowe uniemożliwiające spłatę zobowiązania.

Sprzedaż wierzytelności opłaca się najbardziej w momencie, kiedy dłużnik nie jest chętny do podjęcia ugody, nie pozostaje w stałym kontakcie z wierzycielem lub szanse na uregulowanie przez niego należności są niewielkie. Może to wynikać z samych zamiarów dłużnika, jak i z jego sytuacji, która nie pozwala mu na uregulowanie płatności. W takiej sytuacji naprawdę warto sprzedać dług. Postępowanie windykacyjne i sądowe może trwać nawet kilka lat, a w tym czasie dłużnik może na przykład ogłosić upadłość.

Sprzedaż długu umożliwia natychmiastowe odzyskanie gotówki. Koszt odzyskania długu to zazwyczaj około od 10% do 50% wartości długu. Jednak ryzyko nieodzyskania długu od wierzyciela lub problemy z windykacją należności poprzez działania podjęte wewnątrz firmy mogą skłaniać do sprzedaży i odzyskania chociaż części zaległej wierzytelności.