Jak przebiega procedura windykacyjna?

Windykacja to inaczej odzyskiwanie długów. Zdarza się, że ktoś zamówi usługę u przedsiębiorcy, ale zwleka z opłaceniem faktury. Gdy termin płatności minął, a nieopłacone faktury wpędzają w kłopoty finansowe wierzyciela, przychodzi czas na odzyskanie pieniędzy, w czym pomoże windykator. Jeśli uda się odzyskać pieniądze, koszt windykatora ponosi dłużnik.

Jak przebiega procedura windykacyjna?

Procedura windykacyjna składa się z kilku etapów: polubownego odzyskania długów, postępowania sądowego, jeśli nie uda się odzyskać pieniędzy na pierwszym etapie i wreszcie z egzekucji komorniczej, odbywającej się pod nadzorem firmy windykacyjnej.

Polubowne odzyskanie długów

Pierwszym etapem windykacji jest kontakt z dłużnikiem po przekroczonym terminie zapłaty, określonym na fakturze lub umowie. Windykator kontaktuje się z dłużnikiem i próbuje polubownie odzyskać pieniądze, może na przykład zaoferować wygodną płatność w ratach. Często już na tym etapie dochodzi do ugody, gdy dłużnik odczuwa konsekwencje za zwlekanie z opłatami.

Jeśli upomnienie nie przyniosło efektu, przychodzi czas na przedsądowe wezwanie do opłacenia faktury. Można wysłać je pocztą email-za potwierdzeniem odbioru lub pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru, co posłuży jako dowód w sądzie.

Jeśli windykator nadal nie uzyska zwrotu pieniędzy, zbiera dane i dokumenty (a więc niezapłacone faktury, wezwania do uiszczenia opłaty za potwierdzeniem odbioru), które są niezbędne do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego i wszczęcia egzekucji komorniczej.

Zanim windykator skieruje sprawę do sądu, może zarejestrować dług wraz z danymi dłużnika na giełdzie długów. Czym jest giełda długów? To rejestr informacji gospodarczych, w którym po wystawieniu długu, możemy wygodnie uzyskać jego spłatę przelewem. Takie konsekwencje w postaci utraty reputacji dłużnika, gdyż jego dane widnieją na giełdzie długów, mogą sprawić, że jednak potraktuje spłatę długu priorytetowo.

Gdy te wszystkie zabiegi nie przyniosą skutku, kończy się etap polubowny i następuje sądowa egzekucja długu. W przypadku prostych spraw warto skorzystać z uproszczonego postępowania upominawczego lub elektronicznego postępowania upominawczego, które pozwalają ograniczyć koszty sądowe. 

Etap przedegzekucyjny

Po tym, jak firma windykacyjna zdobędzie prawomocny tytuł wykonawczy do przeprowadzenia egzekucji komorniczej,  windykator ponownie kontaktuje się z dłużnikiem, by dać mu szansę na spłatę długu. Jeśli dłużnik odmawia, wniosek o wszczęcie egzekucji trafia do komornika. Po uzyskaniu wyroku niezbędne jest złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, które pozwala rozpocząć egzekucję komorniczą.

Etap egzekucyjny

Na tym etapie windykator zbiera informacje o dłużniku, np. numer konta bankowego. Na etapie egzekucyjnym windykator śledzi pracę komornika, upewnia się, że wszystko odbywa się sprawnie. Warto wybrać komornika o wysokiej skuteczności w odzyskiwaniu długów. Wierzyciel odzyskuje pieniądze wraz z odsetkami i zwrotem kosztów sądowych oraz windykacyjnych. Firmy windykacyjne na ogół pobierają procent od wartości odzyskanego długu. Nie należy zwlekać ze ściąganiem długów, ponieważ mogą się przedawnić. Odzyskanie długu wieńczy procedurę windykacyjną.

Jak uniknąć windykacji?

Zanim podejmiemy współpracę z nowym klientem, warto sprawdzić czy nie widnieje on na giełdzie długów, należy podać ostateczny termin zapłaty na fakturze, a także kontaktować się z dłużnikiem już dzień po przekroczeniu terminu zapłaty. Upominanie się o pieniądze nigdy nie jest przyjemne, dlatego warto zaufać firmie windykacyjnej.

Partner zarządzający Straetus w Polsce:

Mariusz Pietuszynski
m.pietuszynski@straetus.pl